Chương trình đào tạo thuộc: Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế

STT Mã ngành Tên ngành Số tín chỉ
1 C340101 Quản trị kinh doanh
|__CTĐT Nghề Quản trị kinh doanh - 2017 15 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Quản trị kinh doanh 2016 1 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Thương mại điện tử 2016 101 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ lữ hành 2016 101 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Quản trị kinh doanh 2015 0 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Thương mại điện tử 2015 100 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ lữ hành 2015 100 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Quản trị kinh doanh 2014 0 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Thương mại điện tử 2014 100 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ lữ hành 2014 100 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh 2013 0 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Thương mại điện tử 2013 105 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh 2012 0 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Thương mại điện tử 2012 109 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Quản trị kinh doanh 2011 0 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Thương mại điện tử 2011 110 Xem chi tiết
2 C340115 Marketing
|__CTĐT ngành Marketing 2016 1 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Truyền thông marketing 2016 101 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Marketing 2015 0 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Truyền thông marketing 2015 100 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Marketing 2014 0 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Truyền thông marketing 2014 100 Xem chi tiết
3 C93 Kế toán
|__CTĐT Nghề Kế Toán - 2017 15 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Kế toán 2016 1 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Kế toán - Tin học 2016 101 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Kế toán 2015 0 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Kế toán - Tin học 2015 100 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Kế toán 2014 0 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Kế toán - Tin học 2014 100 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Kế toán 2013 0 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Kế toán - Tin học 2013 102 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Kế toán 2012 0 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Kế toán - Tin học 2012 102 Xem chi tiết
|____CTĐT chuyên ngành Kế toán - Tin học 2006 0 Xem chi tiết
4 KTTH Kế toán-Tin học
|__CTĐT ngành Kế toán - Tin học 2011 102 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Kế toán - Tin học (liên thông) 11ALT 55 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Kế toán - Tin học 2010 102 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Kế toán - Tin học (liên thông) 10ALT 55 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Kế toán - Tin học 2009 102 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Kế toán - Tin học (liên thông) 09ALT 55 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Kế toán - Tin học 2008 102 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Kế toán - Tin học (liên thông) 08ALT 55 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Kế toán - Tin học 2007 109 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Kế toán - Tin học (liên thông) 07AHC 68 Xem chi tiết
|__CTĐT ngành Kế toán - Tin học 2006 111 Xem chi tiết