Chương trình đào tạo: CTĐT Nghề Kế Toán - 2017

DANH SÁCH HỌC PHẦN CHUNG

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 HP000 Môn học ảo 14.0
2 2 2017FL0010 Tiếng Anh 1 3.0
3 2 2017FL0020 Tiếng Anh 2 3.0
4 2 2017FL0030 Tiếng Anh 3 2.0
5 2 2017SS0010 Chính trị 5.0
6 2 2017SS0022 Pháp luật 2.0
7 2 2017CS0042 Tin học 3.0
8 2 2017IT0022 Ứng dụng Excel trong công tác kế toán 3.0
9 2 2017IT0032 Ứng dụng Access trong công tác kế toán 3.0
10 2 2017EC0012 Kinh tế vi mô 2.0
11 2 2017EC0022 Tài chính tiền tệ 2.0
12 2 2017EC0032 Nguyên lý kế toán 4.0
13 2 2017EC0042 Quản trị học 2.0
14 2 2017CS0043 Cơ sở dữ liệu và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3.0
15 2 2017EC0052 Thống kê kinh doanh 2.0
16 2 2017SS0031 Kỹ năng làm việc nhóm 1.0
17 2 2017SS0041 Kỹ năng soạn thảo văn bản 1.0
18 2 2017SS0051 Kỹ năng thuyết trình 1.0
19 2 2017SS0061 Kỹ năng giao tiếp 1.0
20 2 2017EC0062 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 3.0
21 2 2017EC0072 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 3.0
22 2 2017EC0082 Kế toán thực hành 1 3.0
23 2 2017EC0092 Kế toán thực hành 2 3.0
24 2 2017EC0102 Lập báo cáo tài chính 2.0
25 2 2017EC0112 Kế toán quản trị 2.0
26 2 2017EC0122 Thuế và kê khai quyết toán thuế 3.0
27 2 2017FL0040 Anh văn chuyên ngành 2.0
28 2 2017EC0173 Thực tập tốt nghiệp 4.0
29 2 2017EC0132 Phân tích tài chính doanh nghiệp 2.0
30 2 2017EC0142 Kế toán hành chính sự nghiệp 2.0
31 2 2017EC0152 Kiểm toán căn bản 2.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.