Chương trình đào tạo: CTĐT chuyên ngành Thương mại điện tử 2012

DANH SÁCH HỌC PHẦN
Học phần chung Học phần chuyên nghành

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 HP 375 Nguyên lí kế toán 4.0
2 1 HP 327 Các phầm mềm kỹ thuật đồ họa ứng dụng 3.0
3 1 HP 322 Lập trình website 3.0
4 1 HP030 Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3.0
5 1 HP006 Anh văn căn bản 1 3.0
6 1 HP007 Anh văn căn bản 2 3.0
7 1 HP009 Anh văn căn bản 3 3.0
8 1 HP011 Anh văn chuyên ngành 1 3.0
9 1 HP012 Anh văn chuyên ngành 2 2.0
10 1 HP172 Toán cao cấp 3.0
11 1 HP175 Toán kinh tế 3.0
12 1 HP039 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3.0
13 1 HP123 Nguyên lí I 2.0
14 1 HP124 Nguyên lí II 3.0
15 1 HP178 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0
16 1 HP136 Pháp luật đại cương 2.0
17 1 HP138 Pháp luật trong kinh tế 2.0
18 1 HP139 Pháp luật trong thương mại điện tử 2.0
19 1 HP002 An ninh mạng và an toàn hệ thống thông tin 2.0
20 1 HP019 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3.0
21 1 HP081 Kỹ thuật đồ họa ứng dụng 2.0
22 1 HP105 Lập trình web căn bản 3.0
23 1 HP170 Tin học đại cương 3.0
24 1 HP033 Đề án môn học 2.0
25 1 HP054 Hệ thống thông tin quản lý 2.0
26 1 HP073 Kinh tế vi mô 3.0
27 1 HP115 Marketing căn bản 2.0
28 1 HP117 Marketing điện tử 3.0
29 1 HP127 Nguyên lý kế toán 3.0
30 1 HP133 Nhập môn thương mại điện tử 3.0
31 1 HP140 Phát triển phần mềm mã nguồn mở 2.0
32 1 HP147 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin thương mại điện tử 3.0
33 1 HP151 Quản lý chất lượng 2.0
34 1 HP154 Quản trị học 2.0
35 1 HP159 Quản trị tài chính 2.0
36 1 HP160 Quản trị thương hiệu 2.0
37 1 HP162 Quản trị thương mại điện tử 2.0
38 1 HP167 Tài chính tín dụng 2.0
39 1 HP179 Thanh toán điện tử 2.0
40 1 HP187 Thống kê kinh doanh 2.0
41 1 HP171 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3.0
42 1 HP210 Xây dựng Website thương mại điện tử 3.0
43 1 HP075 Kinh tế vĩ mô 2.0
44 1 HP088 Khóa luận tốt nghiệp 5.0
45 1 HP198 Thực tập chuyên môn 3.0
46 1 HP046 Hành vi người tiêu dùng 2.0
47 1 HP017 Các phần mềm ứng dụng 3.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.