Chương trình đào tạo: CTĐT chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ lữ hành 2015

DANH SÁCH HỌC PHẦN
Học phần chung Học phần chuyên nghành

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 HP197 Thực hành Tin học đại cương 1.0
2 1 HP043 Giáo dục thể chất 1 (*) 1.0
3 1 HP154 Quản trị học 2.0
4 1 HP074 Kinh tế vi mô 2.0
5 1 HP136 Pháp luật đại cương 2.0
6 1 HP172 Toán cao cấp 3.0
7 1 HP004 Anh văn 1 3.0
8 1 HP169 Tin học đại cương 2.0
9 1 HP040 Giáo dục quốc phòng (*) 3.0
10 1 HP178 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 ( Đường lối cách mạng của Đảng CSVN - HP039 )
11 1 HP138 Pháp luật trong kinh tế 2.0 ( Pháp luật đại cương - HP136 )
12 1 HP 326 Lý thuyết xác suất thống kê 2.0 ( Toán cao cấp - HP172 )
13 1 HP123 Nguyên lí I 2.0
14 1 HP005 Anh văn 2 2.0 ( Anh văn 1 - HP004 )
15 1 HP010 Anh văn chuyên ngành 3.0 ( Anh văn 3 - HP303 )
16 1 HP303 Anh văn 3 2.0 ( Anh văn 2 - HP005 )
17 1 HP 344 Anh văn chuyên ngành nâng cao 2.0 ( Anh văn chuyên ngành - HP010 )
18 1 HP124 Nguyên lí II 3.0 ( Nguyên lí I - HP123 )
19 1 HP044 Giáo dục thể chất 2 (*) 1.0
20 1 HP 327 Các phầm mềm kỹ thuật đồ họa ứng dụng 3.0 ( Tin học đại cương - HP169 )
21 1 HP045 Giáo dục thể chất 3 (*) 1.0
22 1 HP075 Kinh tế vĩ mô 2.0
23 1 HP 319 Marketing căn bản 3.0
24 1 HP039 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3.0 ( Nguyên lí I - HP123 và Nguyên lí II - HP124 )
25 1 HP 323 Chuyên đề 1 1.0 ( Quản trị học - HP154 )
26 1 HP 340 Chuyên đề 2 1.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
27 1 HP 325 Dịch vụ và chăm sóc khách hàng 2.0 ( Marketing căn bản - HP 319 )
28 1 HP 342 Giao tiếp trong kinh doanh 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
29 1 HP 321 Hành vi người tiêu dùng 3.0 ( Marketing căn bản - HP 319 )
30 1 HP054 Hệ thống thông tin quản lý 2.0 ( Tin học đại cương - HP169 )
31 1 HP088 Khóa luận tốt nghiệp 5.0
32 1 HP 350 Kỹ năng giải quyết vấn đề 1.0
33 1 HP076 Kỹ năng làm việc nhóm 1.0
34 1 HP 329 Kỹ năng soạn thảo văn bản 1.0
35 1 HP 330 Kỹ năng sử dụng phần mềm Power Point 1.0
36 1 HP 351 Kỹ năng thực hiện Khóa luận tốt nghiệp 1.0
37 1 HP077 Kỹ năng thuyết trình 1.0
38 1 HP 348 Kỹ năng tìm kiếm việc làm và tuyển dụng 1.0
39 1 HP 334 Marketing điện tử 3.0 ( Marketing căn bản - HP 319 )
40 1 HP131 Nguyên lý thống kê kinh tế 3.0 ( Toán cao cấp - HP172 )
41 1 HP133 Nhập môn thương mại điện tử 3.0
42 1 HP 331 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế 1.0
43 1 HP159 Quản trị tài chính 2.0 ( Quản trị học - HP154 )
44 1 HP160 Quản trị thương hiệu 2.0 ( Quản trị học - HP154 )
45 1 HP 273 Thanh toán điện tử 2.0
46 1 HP198 Thực tập chuyên môn 3.0
47 1 HP 272 Ứng dụng tin học trong kinh doanh 3.0 ( Tin học đại cương - HP169 )
48 1 HP 324 Vai trò của kế toán trong kinh doanh 2.0
49 1 HP177 Tổng quan về du lịch 3.0 ( Quản trị học - HP154 )
50 1 HP030 Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3.0 ( Tin học đại cương - HP169 )
51 1 HP 354 Thiết kế Website 3.0 ( Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu - HP030 )
52 1 HP 353 Quản trị cung ứng dịch vụ 3.0 ( Quản trị học - HP154 )
53 1 HP 355 Quản trị nguồn nhân lực 2.0 ( Quản trị học - HP154 )
54 1 HP 358 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 ) ( Tâm lý khách du lịch - HP 360 )
55 1 HP 364 Văn hóa du lịch 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
56 1 HP 365 Thống kê du lịch 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
57 1 HP 366 Địa lý du lịch 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
58 1 HP 349 Anh văn giao tiếp trong kinh doanh 1.0 ( Anh văn 3 - HP303 )
59 1 HP 337 Lịch sử văn minh thế giới 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
60 1 HP 367 Quản trị kinh doanh nhà hàng 2.0 ( Quản trị cung ứng dịch vụ - HP 353 )
61 1 HP 368 Các phần mềm Quản trị dự án 3.0 ( Tin học đại cương - HP169 và Quản trị học - HP154 )
62 1 HP 369 Tổ chức lãnh thổ du lịch 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
63 1 HP 371 Phong tục lễ hội, tín ngưỡng Việt Nam 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 ) ( Lịch sử văn hóa Việt Nam - HP 356 )
64 1 HP 339 Thực tập nghề 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
65 1 HP 373 Quản trị kinh doanh lưu trú 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
66 1 HP403 Tổ chức sự kiện 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
67 1 HP491 Lịch sử văn hóa Việt Nam 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
68 1 HP489 Quản trị chiến lược 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
69 1 HP490 Quảng cáo và xúc tiến bán hàng 3.0
70 1 HP492 Thiết kế và điều hành tour 2.0 ( Quản trị kinh doanh lữ hành - HP494 )
71 1 HP495 Các tuyến điểm du lịch 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
72 1 HP493 Marketing dịch vụ 3.0 ( Marketing căn bản - HP 319 )
73 1 HP494 Quản trị kinh doanh lữ hành 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
74 1 HP 343 Quản trị Quan hệ khách hàng 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.