Chương trình đào tạo: CTĐT ngành Kế toán - Tin học (liên thông) 10ALT

DANH SÁCH HỌC PHẦN CHUNG

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 HP010 Anh văn chuyên ngành 3.0
2 1 HP111 Lý thuyết xác suất và thống kê 3.0
3 1 HP178 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0
4 1 HP057 Kế toán hành chính sự nghiệp 2.0
5 1 HP095 Lập trình căn bản (VB) 3.0
6 1 HP059 Kế toán quản trị 2.0
7 1 HP060 Kế toán tài chính 3.0
8 1 HP089 Lập báo cáo tài chính 2.0
9 1 HP125 Nguyên lí thống kê kinh tế 2.0
10 1 HP142 Phân tích hoạt động kinh doanh 3.0
11 1 HP180 Thị trường chứng khoán 2.0
12 1 HP198 Thực tập chuyên môn 3.0
13 1 HP200 Thuế 2.0
14 1 HP207 Ứng dụng tin học trong công tác kế toán 2.0
15 1 HP039 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3.0
16 1 HP172 Toán cao cấp 3.0
17 1 HP031 Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4.0
18 1 HP061 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3.0
19 1 HP067 Kiểm toán căn bản 2.0
20 1 HP072 Kinh tế học 4.0
21 1 HP165 Tài chính - Tiền tệ 2.0
22 1 HP102 Lập trình ứng dụng 2.0
23 1 HP088 Khóa luận tốt nghiệp 5.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.