Chương trình đào tạo: CTĐT chuyên ngành Kế toán - Tin học 2012

DANH SÁCH HỌC PHẦN
Học phần chung Học phần chuyên nghành

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 HP 272 Ứng dụng tin học trong kinh doanh 3.0
2 1 HP 376 Thuế 3.0
3 1 HP 381 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 3.0
4 1 HP129 Nguyên lý kế toán 4.0
5 1 HP 375 Nguyên lí kế toán 4.0
6 1 HP 323 Chuyên đề 1 1.0
7 1 HP077 Kỹ năng thuyết trình 1.0
8 1 HP224 Anh văn chuyên ngành - KT 2.0
9 1 HP506 Quản trị học 3.0
10 1 HP006 Anh văn căn bản 1 3.0
11 1 HP007 Anh văn căn bản 2 3.0
12 1 HP009 Anh văn căn bản 3 3.0
13 1 HP111 Lý thuyết xác suất và thống kê 3.0
14 1 HP172 Toán cao cấp 3.0
15 1 HP039 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3.0
16 1 HP123 Nguyên lí I 2.0
17 1 HP124 Nguyên lí II 3.0
18 1 HP178 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0
19 1 HP137 Pháp luật trong kinh tế 3.0
20 1 HP017 Các phần mềm ứng dụng 3.0
21 1 HP031 Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4.0
22 1 HP109 Lý thuyết mạng và hệ điều hành WINDOWS 3.0
23 1 HP170 Tin học đại cương 3.0
24 1 HP071 Kinh tế chính trị 2.0
25 1 HP095 Lập trình căn bản (VB) 3.0
26 1 HP033 Đề án môn học 2.0
27 1 HP052 Hệ thống thông tin kế toán 2.0
28 1 HP057 Kế toán hành chính sự nghiệp 2.0
29 1 HP058 Kế toán ngân hàng 2.0
30 1 HP059 Kế toán quản trị 2.0
31 1 HP060 Kế toán tài chính 3.0
32 1 HP062 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 3.0
33 1 HP064 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 3.0
34 1 HP065 Kế toán thực hành 3.0
35 1 HP067 Kiểm toán căn bản 2.0
36 1 HP072 Kinh tế học 4.0
37 1 HP088 Khóa luận tốt nghiệp 5.0
38 1 HP089 Lập báo cáo tài chính 2.0
39 1 HP125 Nguyên lí thống kê kinh tế 2.0
40 1 HP127 Nguyên lý kế toán 3.0
41 1 HP130 Nguyên lý marketing 2.0
42 1 HP142 Phân tích hoạt động kinh doanh 3.0
43 1 HP154 Quản trị học 2.0
44 1 HP164 Tài chính - Tiền tệ 3.0
45 1 HP198 Thực tập chuyên môn 3.0
46 1 HP200 Thuế 2.0
47 1 HP205 Ứng dụng Access trong công tác kế toán 3.0
48 1 HP206 Ứng dụng Excel trong công tác kế toán 3.0
49 1 HP207 Ứng dụng tin học trong công tác kế toán 2.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.