Chương trình đào tạo: CTĐT chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ lữ hành 2014

DANH SÁCH HỌC PHẦN
Học phần chung Học phần chuyên nghành

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 HP 391 Kỹ năng thực hiện đề tài luận văn, chuyên đề tốt nghiệp 1.0
2 1 CS0042 Tin học 3.0
3 1 2017CS0042 Tin học 3.0
4 1 HP490 Quảng cáo và xúc tiến bán hàng 3.0
5 1 HP493 Marketing dịch vụ 3.0
6 1 HP039 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3.0 ( Nguyên lí I - HP123 và Nguyên lí II - HP124 )
7 1 HP123 Nguyên lí I 2.0
8 1 HP124 Nguyên lí II 3.0 ( Nguyên lí I - HP123 )
9 1 HP178 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 ( Đường lối cách mạng của Đảng CSVN - HP039 )
10 1 HP136 Pháp luật đại cương 2.0
11 1 HP172 Toán cao cấp 3.0
12 1 HP 326 Lý thuyết xác suất thống kê 2.0 ( Toán cao cấp - HP172 )
13 1 HP138 Pháp luật trong kinh tế 2.0 ( Pháp luật đại cương - HP136 )
14 1 HP040 Giáo dục quốc phòng (*) 3.0
15 1 HP043 Giáo dục thể chất 1 (*) 1.0
16 1 HP044 Giáo dục thể chất 2 (*) 1.0
17 1 HP045 Giáo dục thể chất 3 (*) 1.0
18 1 HP004 Anh văn 1 3.0
19 1 HP005 Anh văn 2 2.0 ( Anh văn 1 - HP004 )
20 1 HP010 Anh văn chuyên ngành 3.0 ( Anh văn 3 - HP303 )
21 1 HP303 Anh văn 3 2.0 ( Anh văn 2 - HP005 )
22 1 HP 344 Anh văn chuyên ngành nâng cao 2.0
23 1 HP197 Thực hành Tin học đại cương 1.0
24 1 HP169 Tin học đại cương 2.0
25 1 HP 327 Các phầm mềm kỹ thuật đồ họa ứng dụng 3.0
26 1 HP074 Kinh tế vi mô 2.0
27 1 HP075 Kinh tế vĩ mô 2.0
28 1 HP 319 Marketing căn bản 3.0
29 1 HP154 Quản trị học 2.0
30 1 HP 323 Chuyên đề 1 1.0
31 1 HP 340 Chuyên đề 2 1.0
32 1 HP 325 Dịch vụ và chăm sóc khách hàng 2.0 ( Marketing căn bản - HP 319 )
33 1 HP 342 Giao tiếp trong kinh doanh 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
34 1 HP 321 Hành vi người tiêu dùng 3.0 ( Marketing căn bản - HP 319 )
35 1 HP054 Hệ thống thông tin quản lý 2.0 ( Tin học đại cương - HP169 )
36 1 HP088 Khóa luận tốt nghiệp 5.0
37 1 HP 350 Kỹ năng giải quyết vấn đề 1.0
38 1 HP076 Kỹ năng làm việc nhóm 1.0
39 1 HP 329 Kỹ năng soạn thảo văn bản 1.0
40 1 HP 330 Kỹ năng sử dụng phần mềm Power Point 1.0
41 1 HP 351 Kỹ năng thực hiện Khóa luận tốt nghiệp 1.0
42 1 HP077 Kỹ năng thuyết trình 1.0
43 1 HP 348 Kỹ năng tìm kiếm việc làm và tuyển dụng 1.0
44 1 HP 334 Marketing điện tử 3.0 ( Toán cao cấp - HP172 )
45 1 HP131 Nguyên lý thống kê kinh tế 3.0
46 1 HP133 Nhập môn thương mại điện tử 3.0
47 1 HP 331 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế 1.0
48 1 HP159 Quản trị tài chính 2.0 ( Quản trị học - HP154 )
49 1 HP160 Quản trị thương hiệu 2.0
50 1 HP 273 Thanh toán điện tử 2.0
51 1 HP198 Thực tập chuyên môn 3.0
52 1 HP 272 Ứng dụng tin học trong kinh doanh 3.0 ( Tin học đại cương - HP169 )
53 1 HP 324 Vai trò của kế toán trong kinh doanh 2.0
54 1 HP177 Tổng quan về du lịch 3.0 ( Quản trị học - HP154 )
55 1 HP030 Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3.0 ( Tin học đại cương - HP169 )
56 1 HP 354 Thiết kế Website 3.0 ( Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu - HP030 )
57 1 HP 353 Quản trị cung ứng dịch vụ 3.0 ( Quản trị học - HP154 )
58 1 HP 355 Quản trị nguồn nhân lực 2.0 ( Quản trị học - HP154 )
59 1 HP 356 Lịch sử văn hóa Việt Nam 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
60 1 HP 357 Các tuyến điểm du lịch 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
61 1 HP 358 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3.0 ( Tâm lý khách du lịch - HP 360 )
62 1 HP 359 Quản trị kinh doanh lữ hành 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
63 1 HP 360 Tâm lý khách du lịch 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
64 1 HP 361 Thiết kế và điều hành tour 3.0 ( Quản trị kinh doanh lữ hành - HP 359 )
65 1 HP 362 Tổ chức sự kiện và lễ hội 3.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
66 1 HP 363 Marketing du lịch 3.0 ( Marketing căn bản - HP 319 và Tổng quan về du lịch - HP177 )
67 1 HP 364 Văn hóa du lịch 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
68 1 HP 365 Thống kê du lịch 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
69 1 HP 366 Địa lý du lịch 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
70 1 HP 349 Anh văn giao tiếp trong kinh doanh 1.0
71 1 HP 337 Lịch sử văn minh thế giới 2.0 ( Tổng quan về du lịch - HP177 )
72 1 HP 367 Quản trị kinh doanh nhà hàng 2.0
73 1 HP 368 Các phần mềm Quản trị dự án 3.0
74 1 HP 369 Tổ chức lãnh thổ du lịch 2.0
75 1 HP 371 Phong tục lễ hội, tín ngưỡng Việt Nam 2.0
76 1 HP 373 Quản trị kinh doanh lưu trú 3.0
77 1 HP 373 Quản trị kinh doanh lưu trú 3.0
78 1 HP 339 Thực tập nghề 2.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.