Chương trình đào tạo: CTĐT chuyên ngành Thương mại điện tử 2013

DANH SÁCH HỌC PHẦN
Học phần chung Học phần chuyên nghành

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 HP499 Toán ứng dụng trong kinh tế 3.0
2 1 HP 277 Bảo hiểm trong kinh doanh TMĐT 2.0
3 1 HP 278 Quản trị hệ thống thông tin 2.0
4 1 HP 272 Ứng dụng tin học trong kinh doanh 3.0
5 1 HP 273 Thanh toán điện tử 2.0
6 1 HP274 Chiến lược kinh doanh điện tử 3.0
7 1 HP039 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3.0
8 1 HP123 Nguyên lí I 2.0
9 1 HP124 Nguyên lí II 3.0
10 1 HP178 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0
11 1 HP172 Toán cao cấp 3.0
12 1 HP138 Pháp luật trong kinh tế 2.0
13 1 HP006 Anh văn căn bản 1 3.0
14 1 HP008 Anh văn căn bản 2 2.0
15 1 HP011 Anh văn chuyên ngành 1 3.0
16 1 HP012 Anh văn chuyên ngành 2 2.0
17 1 HP170 Tin học đại cương 3.0
18 1 HP175 Toán kinh tế 3.0
19 1 HP002 An ninh mạng và an toàn hệ thống thông tin 2.0
20 1 HP019 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3.0
21 1 HP040 Giáo dục quốc phòng (*) 3.0
22 1 HP081 Kỹ thuật đồ họa ứng dụng 2.0
23 1 HP105 Lập trình web căn bản 3.0
24 1 HP140 Phát triển phần mềm mã nguồn mở 2.0
25 1 HP146 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin thương mại điện từ 2.0
26 1 HP210 Xây dựng Website thương mại điện tử 3.0
27 1 HP054 Hệ thống thông tin quản lý 2.0
28 1 HP073 Kinh tế vi mô 3.0
29 1 HP075 Kinh tế vĩ mô 2.0
30 1 HP115 Marketing căn bản 2.0
31 1 HP127 Nguyên lý kế toán 3.0
32 1 HP154 Quản trị học 2.0
33 1 HP159 Quản trị tài chính 2.0
34 1 HP164 Tài chính - Tiền tệ 3.0
35 1 HP187 Thống kê kinh doanh 2.0
36 1 HP030 Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3.0
37 1 HP117 Marketing điện tử 3.0
38 1 HP133 Nhập môn thương mại điện tử 3.0
39 1 HP139 Pháp luật trong thương mại điện tử 2.0
40 1 HP158 Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử 2.0
41 1 HP046 Hành vi người tiêu dùng 2.0
42 1 HP068 Kinh doanh xuất nhập khẩu 2.0
43 1 HP088 Khóa luận tốt nghiệp 5.0
44 1 HP161 Quản trị thương hiệu điện tử 2.0
45 1 HP166 Tài chính doanh nghiệp 2.0
46 1 HP198 Thực tập chuyên môn 3.0
47 1 HP230 Đề án chuyên ngành 2.0
48 1 HP 279 Quản trị chất lượng 2.0
49 1 HP043 Giáo dục thể chất 1 (*) 1.0
50 1 HP044 Giáo dục thể chất 2 (*) 1.0
51 1 HP045 Giáo dục thể chất 3 (*) 1.0
52 1 HP 275 Quản trị chiến lược 2.0
53 1 HP 276 Nghiệp vụ hải quan 2.0
54 1 HP136 Pháp luật đại cương 2.0
55 1 HP004 Anh văn 1 3.0
56 1 HP005 Anh văn 2 2.0
57 1 HP169 Tin học đại cương 2.0
58 1 HP197 Thực hành Tin học đại cương 1.0
59 1 HP174 Toán cao cấp 2 3.0
60 1 HP 334 Marketing điện tử 3.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.