Chương trình đào tạo: CTĐT chuyên ngành Kế toán - Tin học 2013

DANH SÁCH HỌC PHẦN
Học phần chung Học phần chuyên nghành

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 HP074 Kinh tế vi mô 2.0
2 1 HP077 Kỹ năng thuyết trình 1.0
3 1 HP 319 Marketing căn bản 3.0
4 1 HP 323 Chuyên đề 1 1.0
5 1 HP200 Thuế 2.0
6 1 HP205 Ứng dụng Access trong công tác kế toán 3.0
7 1 HP206 Ứng dụng Excel trong công tác kế toán 3.0
8 1 HP052 Hệ thống thông tin kế toán 2.0
9 1 HP058 Kế toán ngân hàng 2.0
10 1 HP068 Kinh doanh xuất nhập khẩu 2.0
11 1 HP088 Khóa luận tốt nghiệp 5.0
12 1 HP130 Nguyên lý marketing 2.0
13 1 HP180 Thị trường chứng khoán 2.0
14 1 HP198 Thực tập chuyên môn 3.0
15 1 HP228 Kế toán thực hành 2 2.0
16 1 HP229 Kế toán doanh nghiệp du lịch - dịch vụ - xây lắp 3.0
17 1 HP230 Đề án chuyên ngành 2.0
18 1 HP231 Nghiệp vụ 1 3.0
19 1 HP232 Nghiệp vụ 2 2.0
20 1 HP040 Giáo dục quốc phòng (*) 3.0
21 1 HP043 Giáo dục thể chất 1 (*) 1.0
22 1 HP044 Giáo dục thể chất 2 (*) 1.0
23 1 HP045 Giáo dục thể chất 3 (*) 1.0
24 1 HP006 Anh văn căn bản 1 3.0
25 1 HP007 Anh văn căn bản 2 3.0
26 1 HP010 Anh văn chuyên ngành 3.0
27 1 HP124 Nguyên lí II 3.0
28 1 HP178 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0
29 1 HP039 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3.0
30 1 HP123 Nguyên lí I 2.0
31 1 HP111 Lý thuyết xác suất và thống kê 3.0
32 1 HP172 Toán cao cấp 3.0
33 1 HP137 Pháp luật trong kinh tế 3.0
34 1 HP017 Các phần mềm ứng dụng 3.0
35 1 HP030 Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3.0
36 1 HP095 Lập trình căn bản (VB) 3.0
37 1 HP104 Lập trình Visual Basic nâng cao 2.0
38 1 HP109 Lý thuyết mạng và hệ điều hành WINDOWS 3.0
39 1 HP170 Tin học đại cương 3.0
40 1 HP057 Kế toán hành chính sự nghiệp 2.0
41 1 HP062 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 3.0
42 1 HP064 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 3.0
43 1 HP066 Kế toán thực hành 1 3.0
44 1 HP072 Kinh tế học 4.0
45 1 HP125 Nguyên lí thống kê kinh tế 2.0
46 1 HP127 Nguyên lý kế toán 3.0
47 1 HP154 Quản trị học 2.0
48 1 HP164 Tài chính - Tiền tệ 3.0
49 1 HP059 Kế toán quản trị 2.0
50 1 HP067 Kiểm toán căn bản 2.0
51 1 HP090 Lập báo cáo tài chính 3.0
52 1 HP142 Phân tích hoạt động kinh doanh 3.0
53 1 HP480 Ứng dụng tin học trong công tác kế toán 1.0
54 1 HP060 Kế toán tài chính 3.0
55 1 HP207 Ứng dụng tin học trong công tác kế toán 2.0
56 1 HP075 Kinh tế vĩ mô 2.0
57 1 HP065 Kế toán thực hành 3.0
58 1 HP131 Nguyên lý thống kê kinh tế 3.0
59 1 HP 376 Thuế 3.0
60 1 HP 375 Nguyên lí kế toán 4.0
61 1 HP169 Tin học đại cương 2.0
62 1 HP197 Thực hành Tin học đại cương 1.0
63 1 HP 339 Thực tập nghề 2.0
64 1 HP 382 Các phần mềm kế toán 3.0
65 1 HP 383 Kế toán quản trị 3.0
66 1 HP 340 Chuyên đề 2 1.0
67 1 HP 385 Kế toán doanh nghiệp du lịch - dịch vụ 2.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.