Chương trình đào tạo

STT Mã khoa Khoa
1 D2509005 Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế Xem danh sách CTĐT
2 D2509006 Khoa Công nghệ Thông tin Xem danh sách CTĐT