Chương trình đào tạo: CTĐT ngành Truyền thông và mạng máy tính 2015

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.