Chương trình đào tạo: CTĐT ngành Tin học - Viễn thông 2011

DANH SÁCH HỌC PHẦN CHUNG

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 HP006 Anh văn căn bản 1 3.0
2 1 HP007 Anh văn căn bản 2 3.0
3 1 HP009 Anh văn căn bản 3 3.0
4 1 HP223 Anh văn chuyên ngành 2.0
5 1 HP213 Toán cao cấp 1 3.0
6 1 HP174 Toán cao cấp 2 3.0
7 1 HP039 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3.0
8 1 HP123 Nguyên lí I 2.0
9 1 HP124 Nguyên lí II 3.0
10 1 HP178 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0
11 1 HP136 Pháp luật đại cương 2.0
12 1 HP208 Vật lý 3.0
13 1 HP209 Vẽ kỹ thuật 3.0
14 1 HP017 Các phần mềm ứng dụng 3.0
15 1 HP170 Tin học đại cương 3.0
16 1 HP019 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3.0
17 1 HP022 Cấu trúc máy tính 3.0
18 1 HP028 Cơ sở dữ liệu 3.0
19 1 HP094 Lập trình căn bản (C) 3.0
20 1 HP096 Lập trình hướng đối tượng 3.0
21 1 HP097 Lập trình Java 3.0
22 1 HP110 Lý thuyết thông tin 3.0
23 1 HP114 Mạng máy tính 3.0
24 1 HP176 Toán rời rạc 3.0
25 1 HP001 An ninh mạng 3.0
26 1 HP035 Đồ án chuyên ngành 2.0
27 1 HP086 Kỹ thuật viễn thông 3.0
28 1 HP217 Phân tích và thiêt kế hệ thống thông tin 3.0
29 1 HP150 Quản lí mạng viễn thông 3.0
30 1 HP181 Thiết bị mạng và truyền thông 3.0
31 1 HP188 Thông tin di động 3.0
32 1 HP190 Thông tin vệ tinh 2.0
33 1 HP204 Truyền thông đa phương tiện 2.0
34 1 HP211 Xử lý âm thanh, hình ảnh 3.0
35 1 HP055 Hệ thống thông tin quang 2.0
36 1 HP085 Kỹ thuật truyền số liệu 2.0
37 1 HP112 Mạng băng rộng 2.0
38 1 HP185 Thiết kế và lắp đặt mạng LAN-WAN 2.0
39 1 HP212 Thực tập chuyên môn 3.0
40 1 HP036 Đồ án tốt nghiệp 5.0
41 1 HP 285 Lập trình Java 2.0
42 1 HP 286 Thực hành Lập trình Java 1.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.