Chương trình đào tạo: CTĐT ngành Hệ thống thông tin 2013

DANH SÁCH HỌC PHẦN CHUNG

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 HP191 Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1.0
2 1 HP020 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2.0
3 1 HP 395 Kỹ thuật đồ họa 2D 3.0
4 1 2017FL0020 Tiếng Anh 2 3.0
5 1 2017N005 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2.0
6 1 HP 287 Chuyên đề 1.0
7 1 HP084 Kỹ thuật số 2.0
8 1 HP 296 Lập trình mạng 2.0
9 1 HP 416 Quản trị mạng 2.0
10 1 HP189 Thông tin di động 2.0
11 1 HP195 Thực hành Kỹ thuật số 1.0
12 1 HP 297 Thực hành Lập trình mạng 1.0
13 1 HP 417 Thực hành Quản trị mạng 1.0
14 1 HP460 Biên tập hình ảnh và âm thanh 2.0
15 1 HP003 An toàn hệ thống thông tin 3.0
16 1 HP 292 An toàn hệ thống thông tin 2.0
17 1 HP004 Anh văn 1 3.0
18 1 HP006 Anh văn căn bản 1 3.0
19 1 HP007 Anh văn căn bản 2 3.0
20 1 HP223 Anh văn chuyên ngành 2.0
21 1 HP017 Các phần mềm ứng dụng 3.0
22 1 HP019 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3.0
23 1 HP022 Cấu trúc máy tính 3.0
24 1 HP021 Cấu trúc máy tính 2.0
25 1 HP243 Cơ chế bảo mật CSDL 3.0
26 1 HP029 Cơ sở dữ liệu 2.0
27 1 HP244 Công nghệ HTML và XML 3.0
28 1 HP024 Công nghệ phần mềm 2.0
29 1 HP248 ERP 3.0
30 1 HP040 Giáo dục quốc phòng (*) 3.0
31 1 HP043 Giáo dục thể chất 1 (*) 1.0
32 1 HP044 Giáo dục thể chất 2 (*) 1.0
33 1 HP045 Giáo dục thể chất 3 (*) 1.0
34 1 HP048 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3.0
35 1 HP049 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2.0
36 1 HP053 Hệ thống thông tin kế toán 3.0
37 1 HP 413 Hệ điều hành Linux 2.0
38 1 HP249 Hệ thống thông tin quản lý 3.0
39 1 HP250 Internet marketing 3.0
40 1 HP251 Khai phá dữ liệu 3.0
41 1 HP252 Kho dữ liệu 3.0
42 1 HP479 Kỹ năng chuyên ngành 3.0
43 1 HP093 Lập trình căn bản 2.0
44 1 HP094 Lập trình căn bản (C) 3.0
45 1 HP096 Lập trình hướng đối tượng 3.0
46 1 HP304 Lập trình hướng đối tượng 2.0
47 1 HP 285 Lập trình Java 2.0
48 1 HP106 Lập trình WEB với ASP.NET 3.0
49 1 HP260 Lập trình web với JSP 3.0
50 1 HP261 Lập trình web với PHP 3.0
51 1 HP114 Mạng máy tính 3.0
52 1 HP 283 Mạng máy tính 2.0
53 1 HP262 MongoDB 3.0
54 1 HP119 Ngôn ngữ lập trình C# 3.0
55 1 HP120 Ngôn ngữ lập trình VB 3.0
56 1 HP121 Ngôn ngữ lập trình VB.net 3.0
57 1 HP122 Nguyên lí hệ điều hành 2.0
58 1 HP123 Nguyên lí I 2.0
59 1 HP124 Nguyên lí II 3.0
60 1 HP128 Nguyên lý kế toán 2.0
61 1 HP132 Nhập môn quản trị doanh nghiệp 2.0
62 1 HP264 Oracle 3.0
63 1 HP145 Phân tích và thiết kế hệ thống 3.0
64 1 HP136 Pháp luật đại cương 2.0
65 1 HP153 Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao 3.0
66 1 HP156 Quản trị mạng 3.0
67 1 HP267 SaaS 3.0
68 1 HP186 Thiết kế và lập trình Web 3.0
69 1 HP 290 Thiết kế và lập trình Web 2.0
70 1 HP 293 Thực hành An toàn hệ thống thông tin 1.0
71 1 HP192 Thực hành cấu trúc máy tính 1.0
72 1 HP193 Thực hành Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1.0
73 1 HP 414 Thực hành hệ điều hành Linux 1.0
74 1 HP196 Thực hành Lập trình căn bản 1.0
75 1 HP 281 Thực hành Lập trình hướng đối tượng 1.0
76 1 HP 286 Thực hành Lập trình Java 1.0
77 1 HP 284 Thực hành Mạng máy tính 1.0
78 1 HP 291 Thực hành Thiết kế và lập trình Web 1.0
79 1 HP306 Thực hành đồ họa máy tính 1.0
80 1 HP212 Thực tập chuyên môn 3.0
81 1 HP216 Thương mại điện tử 2.0
82 1 HP170 Tin học đại cương 3.0
83 1 HP172 Toán cao cấp 3.0
84 1 HP213 Toán cao cấp 1 3.0
85 1 HP174 Toán cao cấp 2 3.0
86 1 HP176 Toán rời rạc 3.0
87 1 HP 282 Toán rời rạc 3.0
88 1 HP477 Tổng hợp kiến thức cơ sở ngành 2.0
89 1 HP178 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0
90 1 HP268 Ứng dụng CSDL phân tán 3.0
91 1 HP208 Vật lý 3.0
92 1 HP271 Xây dựng Web mã nguồn mở 3.0
93 1 HP035 Đồ án chuyên ngành 2.0
94 1 HP036 Đồ án tốt nghiệp 5.0
95 1 HP305 Đồ họa máy tính 2.0
96 1 HP039 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3.0

DANH SÁCH HỌC PHẦN: CTĐT chuyên ngành Hệ thống thông tin 2013

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần (4) Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết (7) Học phần học trước (8) Song hành với học phần (9)
1 1 HP004 Anh văn 1 3.0
2 1 HP 284 Thực hành Mạng máy tính 1.0
3 1 HP 283 Mạng máy tính 2.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.