Chương trình đào tạo: CTĐT ngành Công nghệ Thông tin (liên thông) 08ILT

DANH SÁCH HỌC PHẦN CHUNG

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 HP047 Hệ điều hành LINUX 3.0
2 1 HP051 Hệ thống thông tin địa lý 3.0
3 1 HP096 Lập trình hướng đối tượng 3.0
4 1 HP097 Lập trình Java 3.0
5 1 HP126 Nguyên lý hệ điều hành 3.0
6 1 HP176 Toán rời rạc 3.0
7 1 HP202 Trí tuệ nhân tạo 2.0
8 1 HP212 Thực tập chuyên môn 3.0
9 1 HP217 Phân tích và thiêt kế hệ thống thông tin 3.0
10 1 HP172 Toán cao cấp 3.0
11 1 HP039 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3.0
12 1 HP099 Lập trình MOBILE 2.0
13 1 HP209 Vẽ kỹ thuật 3.0
14 1 HP010 Anh văn chuyên ngành 3.0
15 1 HP178 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0
16 1 HP003 An toàn hệ thống thông tin 3.0
17 1 HP018 Các phương pháp đặc tả hệ thống thông tin 3.0
18 1 HP025 Công nghệ WEB và ứng dụng 2.0
19 1 HP026 Công nghệ XML 2.0
20 1 HP035 Đồ án chuyên ngành 2.0
21 1 HP036 Đồ án tốt nghiệp 5.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.