Chương trình đào tạo: CTĐT ngành Công nghệ Thông tin 2007

DANH SÁCH HỌC PHẦN CHUNG

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 HP006 Anh văn căn bản 1 3.0
2 1 HP007 Anh văn căn bản 2 3.0
3 1 HP010 Anh văn chuyên ngành 3.0
4 1 HP174 Toán cao cấp 2 3.0
5 1 HP032 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2.0
6 1 HP069 Kinh tế chính trị 3.0
7 1 HP178 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0
8 1 HP203 Triết học Mác-Lênin 3.0
9 1 HP136 Pháp luật đại cương 2.0
10 1 HP107 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2.0
11 1 HP208 Vật lý 3.0
12 1 HP209 Vẽ kỹ thuật 3.0
13 1 HP003 An toàn hệ thống thông tin 3.0
14 1 HP017 Các phần mềm ứng dụng 3.0
15 1 HP018 Các phương pháp đặc tả hệ thống thông tin 3.0
16 1 HP019 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3.0
17 1 HP022 Cấu trúc máy tính 3.0
18 1 HP026 Công nghệ XML 2.0
19 1 HP028 Cơ sở dữ liệu 3.0
20 1 HP035 Đồ án chuyên ngành 2.0
21 1 HP038 Đồ hoạ và ứng dụng 3.0
22 1 HP047 Hệ điều hành LINUX 3.0
23 1 HP048 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3.0
24 1 HP051 Hệ thống thông tin địa lý 3.0
25 1 HP094 Lập trình căn bản (C) 3.0
26 1 HP096 Lập trình hướng đối tượng 3.0
27 1 HP097 Lập trình Java 3.0
28 1 HP101 Lập trình trực quan 3.0
29 1 HP114 Mạng máy tính 3.0
30 1 HP126 Nguyên lý hệ điều hành 3.0
31 1 HP145 Phân tích và thiết kế hệ thống 3.0
32 1 HP170 Tin học đại cương 3.0
33 1 HP176 Toán rời rạc 3.0
34 1 HP202 Trí tuệ nhân tạo 2.0
35 1 HP212 Thực tập chuyên môn 3.0
36 1 HP036 Đồ án tốt nghiệp 5.0
37 1 HP025 Công nghệ WEB và ứng dụng 2.0
38 1 HP099 Lập trình MOBILE 2.0
39 1 HP152 Quản lý dự án tin học 2.0
40 1 HP213 Toán cao cấp 1 3.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.