Chương trình đào tạo: CTĐT chuyên ngành Tin học - Viễn thông 2015

DANH SÁCH HỌC PHẦN
Học phần chung Học phần chuyên nghành

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 HP004 Anh văn 1 3.0
2 1 HP196 Thực hành Lập trình căn bản 1.0
3 1 HP043 Giáo dục thể chất 1 (*) 1.0
4 1 HP197 Thực hành Tin học đại cương 1.0
5 1 HP136 Pháp luật đại cương 2.0
6 1 HP172 Toán cao cấp 3.0
7 1 HP169 Tin học đại cương 2.0 ( Thực hành Tin học đại cương - HP197 )
8 1 HP005 Anh văn 2 2.0 ( Anh văn 1 - HP004 )
9 6 HP178 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0
10 6 HP039 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3.0
11 6 HP124 Nguyên lí II 3.0 ( Nguyên lí I - HP123 )
12 6 HP045 Giáo dục thể chất 3 (*) 1.0
13 6 HP040 Giáo dục quốc phòng (*) 3.0
14 6 HP168 Tín hiệu và hệ thống 2.0 ( Phương pháp tính - HP149 )
15 6 HP 281 Thực hành Lập trình hướng đối tượng 1.0
16 6 HP123 Nguyên lí I 2.0
17 6 HP195 Thực hành Kỹ thuật số 1.0
18 6 HP194 Thực hành Kỹ thuật điện tử 1.0
19 6 HP192 Thực hành cấu trúc máy tính 1.0
20 6 HP149 Phương pháp tính 2.0
21 6 HP044 Giáo dục thể chất 2 (*) 1.0
22 6 HP122 Nguyên lí hệ điều hành 2.0 ( Tin học đại cương - HP169 )
23 6 HP093 Lập trình căn bản 2.0 ( Thực hành Lập trình căn bản - HP196 )
24 6 HP084 Kỹ thuật số 2.0 ( Kỹ thuật điện tử - HP078 ) ( Thực hành Kỹ thuật số - HP195 )
25 6 HP078 Kỹ thuật điện tử 2.0 ( Thực hành Kỹ thuật điện tử - HP194 )
26 6 HP029 Cơ sở dữ liệu 2.0 ( Tin học đại cương - HP169 và Lập trình căn bản - HP093 )
27 6 HP021 Cấu trúc máy tính 2.0 ( Tin học đại cương - HP169 ) ( Thực hành cấu trúc máy tính - HP192 )
28 6 HP223 Anh văn chuyên ngành 2.0 ( Anh văn 3 - HP303 )
29 6 HP 410 Chuyên đề 1 - CN 1.0
30 6 HP 283 Mạng máy tính 2.0 ( Cấu trúc máy tính - HP021 ) ( Thực hành Mạng máy tính - HP 284 )
31 6 HP 284 Thực hành Mạng máy tính 1.0
32 6 HP 454 Đồ án cơ sở ngành 1.0
33 6 HP 453 Kỹ thuật viễn thông 2.0
34 6 HP 422 An ninh mạng 2.0 ( Thực hành An ninh mạng - HP 423 )
35 6 HP 296 Lập trình mạng 2.0 ( Mạng máy tính - HP 283 ) ( Thực hành Lập trình mạng - HP 297 )
36 6 HP 423 Thực hành An ninh mạng 1.0
37 6 HP 297 Thực hành Lập trình mạng 1.0
38 6 HP 455 Hệ thống thông tin số 3.0 ( Tín hiệu và hệ thống - HP168 )
39 6 HP 420 Thiết kế mạng và thiết bị mạng 2.0 ( Mạng máy tính - HP 283 ) ( Thực hành Thiết kế mạng và thiết bị mạng - HP 421 )
40 6 HP189 Thông tin di động 2.0 ( Kỹ thuật viễn thông - HP 453 ) ( Thực hành thông tin di động - HP453 )
41 6 HP 421 Thực hành Thiết kế mạng và thiết bị mạng 1.0
42 6 HP304 Lập trình hướng đối tượng 2.0 ( Lập trình căn bản - HP093 ) ( Thực hành Lập trình hướng đối tượng - HP 281 )
43 6 HP303 Anh văn 3 2.0
44 6 HP453 Thực hành thông tin di động 1.0
45 6 HP204 Truyền thông đa phương tiện 2.0 ( Kỹ thuật viễn thông - HP 453 ) ( Thực hành truyền thông đa phương tiện - HP454 )
46 6 HP454 Thực hành truyền thông đa phương tiện 1.0
47 6 HP085 Kỹ thuật truyền số liệu 2.0 ( Mạng máy tính - HP 283 ) ( Thực hành kỹ thuật truyền số liệu - HP 400 )
48 6 HP241 Lập trình vi điều khiển 2.0 ( Kỹ thuật điện tử - HP078 và Lập trình căn bản - HP093 ) ( Thực hành lập trình vi điều khiển - HP 418 )
49 6 HP 400 Thực hành kỹ thuật truyền số liệu 1.0
50 6 HP 418 Thực hành lập trình vi điều khiển 1.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.