Chương trình đào tạo: CTĐT chuyên ngành Công nghệ phần mềm 2016

DANH SÁCH HỌC PHẦN
Học phần chung Học phần chuyên nghành

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số TC Tự chọn Học phần tiên quyết Học phần học trước Song hành với học phần
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 2017N005 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2.0
2 1 2017NM02 Lập trình hướng đối tượng với Java 3.0
3 1 2017SE0042 Ngôn ngữ lập trình C# 3.0
4 1 HP305 Đồ họa máy tính 2.0
5 1 HP306 Thực hành đồ họa máy tính 1.0
6 1 2017NNLT Ngôn ngữ lập trình PHP 3.0
7 1 HP241 Lập trình vi điều khiển 2.0
8 1 HP 424 Quản lý giám sát hệ thống mạng 2.0
9 1 HP 418 Thực hành lập trình vi điều khiển 1.0
10 1 HP000 Môn học ảo 14.0
11 2 HP093 Lập trình căn bản 2.0
12 2 HP169 Tin học đại cương 2.0
13 2 HP004 Anh văn 1 3.0
14 2 HP196 Thực hành Lập trình căn bản 1.0
15 2 HP197 Thực hành Tin học đại cương 1.0
16 2 HP136 Pháp luật đại cương 2.0
17 2 HP172 Toán cao cấp 3.0
18 2 HP043 Giáo dục thể chất 1 (*) 1.0
19 2 HP039 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3.0
20 6 HP 298 Quản trị dự án phần mềm 2.0
21 6 HP 301 Thực tập chuyên môn 2.0
22 6 HP 283 Mạng máy tính 2.0
23 6 HP223 Anh văn chuyên ngành 2.0
24 6 HP 296 Lập trình mạng 2.0
25 6 HP124 Nguyên lí II 3.0
26 6 HP178 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0
27 6 HP123 Nguyên lí I 2.0
28 6 HP 297 Thực hành Lập trình mạng 1.0
29 6 HP149 Phương pháp tính 2.0
30 6 HP 292 An toàn hệ thống thông tin 2.0
31 6 HP 295 Thực hành Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm 1.0
32 6 HP 293 Thực hành An toàn hệ thống thông tin 1.0
33 6 HP040 Giáo dục quốc phòng (*) 3.0
34 6 HP045 Giáo dục thể chất 3 (*) 1.0
35 6 HP020 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2.0
36 6 HP021 Cấu trúc máy tính 2.0
37 6 HP029 Cơ sở dữ liệu 2.0
38 6 HP034 Đồ án cơ sở 1.0
39 6 HP049 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2.0
40 6 HP122 Nguyên lí hệ điều hành 2.0
41 6 HP036 Đồ án tốt nghiệp 5.0
42 6 HP 294 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm 2.0
43 6 HP044 Giáo dục thể chất 2 (*) 1.0
44 6 HP256 Lập trình trên Android 3.0
45 6 HP244 Công nghệ HTML và XML 3.0
46 6 HP 299 Ứng dụng kiến trúc phân tán và hướng dịch vụ 2.0
47 6 HP024 Công nghệ phần mềm 2.0
48 6 HP100 Lập trình trên WINDOWS PHONE 3.0
49 6 HP106 Lập trình WEB với ASP.NET 3.0
50 6 HP119 Ngôn ngữ lập trình C# 3.0
51 6 HP120 Ngôn ngữ lập trình VB 3.0
52 6 HP121 Ngôn ngữ lập trình VB.net 3.0
53 6 HP257 Lập trình trên iOS 3.0
54 6 HP246 Đồ họa máy tính 3.0
55 6 HP254 Lập trình Java nâng cao 3.0
56 6 HP005 Anh văn 2 2.0
57 6 HP 285 Lập trình Java 2.0
58 6 HP260 Lập trình web với JSP 3.0
59 6 HP261 Lập trình web với PHP 3.0
60 6 HP 281 Thực hành Lập trình hướng đối tượng 1.0
61 6 HP 282 Toán rời rạc 3.0
62 6 HP 284 Thực hành Mạng máy tính 1.0
63 6 HP 287 Chuyên đề 1.0
64 6 HP 286 Thực hành Lập trình Java 1.0
65 6 HP 290 Thiết kế và lập trình Web 2.0
66 6 HP 291 Thực hành Thiết kế và lập trình Web 1.0
67 6 HP303 Anh văn 3 2.0
68 6 HP477 Tổng hợp kiến thức cơ sở ngành 2.0
69 6 HP479 Kỹ năng chuyên ngành 3.0
70 6 HP145 Phân tích và thiết kế hệ thống 3.0
71 6 HP035 Đồ án chuyên ngành 2.0
72 6 HP192 Thực hành cấu trúc máy tính 1.0
73 6 HP193 Thực hành Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1.0
74 6 HP191 Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1.0
75 6 HP304 Lập trình hướng đối tượng 2.0
76 6 HP 300 Thương mại điện tử 2.0
Ghi chú:
  • Nếu học phần (4) có học phần song hành (9) thì chỉ có thể đăng ký học phần (4) đó khi đã học học phần song hành (9) ở kỳ trước hoặc đăng ký học phần song hành (9) trong cùng học kỳ;
  • Điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp không thể hiện đầy đủ trong bảng mà cần phải xem ở Quy định đào tạo của Trường . Phòng Đào tạo xét & công bố sinh viên đủ điều kiện nhận ở đầu học kỳ chính;
  • Học phần thay thế khi: a/ Có sự thay đổi về Chương trình đào tạo nhưng bạn chưa tích lũy được học phần nào đó ở phiên bản cũ, b/ Trong CTĐT có tùy chọn học phần thay thế như Giáo dục thể chất (dành cho nam, nữ, sinh viên yếu sức khỏe,..), ngoại ngữ (cần chọn học theo 1 ngoại ngữ trong số cung ứng: Anh, Pháp. Đối với sinh viên nước ngoài thì chọn Việt ngữ).

DANH MỤC HỌC PHẦN THAY THẾ

STT Học kỳ Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Thay thế cho học phần
Không có học phần thay thế nào trong CTĐT.